O Fundacji

O nas

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza została założona w kwietniu 2004 roku przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. W listopadzie 2022 roku, na podstawie stosownych artykułów Kodeksu Spółek Handlowych, w wyniku połączenia spółek PGNIG S.A. i ORLEN S.A., we wszelkie prawa i obowiązki pierwotnego fundatora wstąpiła spółka ORLEN S.A.

Nasze działania obejmują opiekę nad dziedzictwem historycznym i kulturalnym, pomoc Polakom za granicą, działania na rzecz mniejszości narodowych, budowaniu potencjału społecznego. Poprzez różnorodne działania staramy się być wsparciem dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz promocji i wspierania:

 • Kultury jako dziedzictwa narodowego
 • Pozostałej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą
 • Działalności naukowej i naukowo-technicznej
 • Opieki nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrony zabytków
 • Pomocy Polonii i Polakom za granicą
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Kultury fizycznej i sportu
 • Ochrony i promocji zdrowia
 • Pomocy społecznej
 • Rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
 • Ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof
 • Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty
 • Ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego
 • Dobroczynności i działalności charytatywnej
 • Kultu religijnego

Władze Fundacji

Zarząd:

Kinga Szewczyk

Prezes Zarządu 

Mirosław Karaszewski

Członek Zarządu 

Grażyna Ciurzyńska

Członek Zarządu

Rada Fundacji:

Bartłomiej Dziliński

Przewodniczący Rady Fundacji

Anna Żmigrodzka-Szymańska

Członek Rady Fundacji

Joana Kondrat

Członek Rady Fundacji

Robert Świderski

Członek Rady Fundacji