O Fundacji

O nas

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza została powołana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Istnieje od 9 lipca 2004 roku.

Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja stawia sobie również za cel propagowanie edukacji historycznej, budowanie tożsamości narodowej oraz działania na rzecz kultywowania pamięci o polskich bohaterach.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz promocji i wspierania:

 • Kultury jako dziedzictwa narodowego
 • Pozostałej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą
 • Działalności naukowej i naukowo-technicznej
 • Opieki nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrony zabytków
 • Pomocy Polonii i Polakom za granicą
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Kultury fizycznej i sportu
 • Ochrony i promocji zdrowia
 • Pomocy społecznej
 • Rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
 • Ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof
 • Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty
 • Ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego
 • Dobroczynności i działalności charytatywnej
 • Kultu religijnego

Władze Fundacji

Zarząd:

Kinga Szewczyk

Prezes Zarządu 

Mirosław Karaszewski

Członek Zarządu 

Grażyna Ciurzyńska

Członek Zarządu

Rada Fundacji:

Bartłomiej Dziliński

Przewodniczący Rady Fundacji

Anna Żmigrodzka-Szymańska

Członek Rady Fundacji

Joana Kondrat

Członek Rady Fundacji

Robert Świderski

Członek Rady Fundacji