WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDACJI PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Ta strona pomoże Ci w wypełnieniu wniosku o środki na Twój projekt.

I. Dane wnioskodawcy

Pole wymagane. Nazwa firmy lub jednostki ubiegającej się o wniosek.

Pole wymagane. Forma prawna organizacji.

Pole wymagane. Adres siedziby organizacji.

Pole wymagane. Adres do korespondencji z organizacją.

Pole wymagane. Adres e-mail organizacji.

Pole wymagane. Adres strony internetowej

Pole wymagane. Numer telefonu organizacji.

Numer KRS lub inny numer ewidencji, w której podmiot jest zarejestrowany.

Pole wymagane. Który organ rejestrował podmiot?

Numer REGON organizacji.

Numer NIP organizacji.

Pole wymagane. Numer rachunku bankowego organizacji.

Rok powstania organizacji.

Pole wymagane. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu - imię, nazwisko, adres, telefon, email.II. Informacje o projekcie

Pole wymagane. Nazwa realizowanego projektu.

Pole wymagane. Wybierz kategorię projektu.

Pole wymagane.

Pole wymagane. Przeznaczenie kwoty z powyższego punktu.

Data rozpoczęcia projektu.

Data zakończenia projektu.

Zasięg terytorialny projektu.

Miejsce realizacji projektu.

Pole wymagane. Ogólny opis projektu. Co stanowi o jego unikalności? Jakie są cele projektu? Proszę pamiętać, że powinny być one spójne z celami Fundacji PGNiG.

Do kogo skierowany jest projekt? Jaka jest grupa docelowa?

Jakie będą efekty projektu? Czy projekt coś zmieni, poprawi?

Pole wymagane. Czy są jacyś partnerzy projektu? Jaką mają rolę? Jeśli ich nie ma proszę wpisać „brak”.

Pole wymagane. Czy Wnioskodawca planuje działania informacyjne i promocyjne dotyczące realizacji projektu? Jeśli tak to w jaki sposób?

Pole wymagane. Czy i w jaki sposób Wnioskodawca będzie informował o udzieleniu dofinansowania projektu przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza?

Pole wymagane. Wskaż najważniejsze daty dotyczące projektu.


Ramowy budżet projektuCałkowita kwota przeznaczona na realizację projektu w PLN.

Pole wymagane. Kwota uzyskanych innych dotacji w PLN. Jeżeli nie otrzymałeś innych dotacji wpisz "0".

Pole wymagane. Kwota w PLN.

Pole wymagane. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Fundacji w PLN.III. Informacje dodatkowe

Pole wymagane. Czy projekt posiada rekomendację podmiotu Grupy Kapitałowej PGNiG, na którego obszarze działania realizowany będzie projekt?

Pole wymagane. Czy w przeszłości Wnioskodawca korzystał z dotacji Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza? Jeśli tak, proszę podać nazwę projektu.

Pole wymagane. Czy kiedykolwiek Wnioskodawca korzystał z dofinansowania przez PGNiG SA lub spółek Grupy Kapitałowej PGNiG? Jeśli tak to proszę podać kiedy, na jaki cel udzielone było dofinansowanie i przez który podmiot GK PGNiG?

Proszę podać źródło informacji o możliwości uzyskania wsparcia od Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

IV. Oświadczenia


V. Załączniki

Obsługiwane formaty plików: .PDF, .jpeg, .jpg, .png, .docx.

Obsługiwane formaty plików: .PDF, .jpeg, .jpg, .png, .docx.

Pole wymagane. Obsługiwane formaty plików: .PDF, .jpeg, .jpg, .png, .docx.

Pole wymagane. Obsługiwane formaty plików: .PDF, .jpeg, .jpg, .png, .docx.

Pole wymagane. Obsługiwane formaty plików: .PDF, .jpeg, .jpg, .png, .docx.

Proszę wybrać plik z potwierdzeniem wysokości i źródła pochodzenia pozostałych środków służących realizacji projektu. Obsługiwane formaty plików: .PDF, .jpeg, .png, .docx.

Proszę wybrać plik z referencjami (tylko w przypadku współpracy z jednostką GK PGNiG). Obsługiwane formaty plików: .PDF, .jpeg, .png, .docx.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie (ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa).

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa wniosku.

Więcej informacji

Wzór kosztorysu